Шығармалар толық жинагы (55 томдық, қазақ тілінде)

В.И. Ленин
В.И. Лениннің еңбектерінің бесінші жинағына кіретін, В.И. Лениннің толық шығармалар жинағына оның төртінші және үшінші басылымдарына кіретін мәліметтердің барлығы жазылған, ол 3000-нан астам құжаттардан құрылған.

Жинаққа хронологилиялық тұрғыдан келесі лениндік кемеңгерлік туындылар еңгізілген: «Халық достары» деген кім және олардың социал-демократтарға деген күресі?», «Ресейдегі капитализмнің дамуы», «Не істеу керек?», «Алдыға қадам, және артқа екеу», «Демократиялық революция кезіндегі социал-демократтардың екі тактикасы», «Материализм мен эмпириокритицизм», «Капитализмнің жоғарғы баспалдағы – импереализм», «Мемлекет және революция», «Совет үкіметінің келесі мақсаттары», «Сатқын Каутский және пролатарлық революция», «Комунизмдегі басқаша ойлаушылардың бала ауруы», «Азық-түліктік салық жайлы», «Кооперация жөнінде» және т.б. Бұл жинаққа В.И.Лениннің «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Социал-Демократ», «Правда» газеттеріндегі мақалалары, орыс және шетел басылымдарындағы мақалалар мен интервьюлері; және де В.И. Лениннің партияның құрылтайларындағы, конференциялардағы, Советтердің құрылтайларындағы, Коминтерн конгресстеріндегі, партияның орталық басқармаларының алдындағы, жалпы халықтық митингттер мен жиналыстар алдындағы баяндамалары; В.И. Ленин авторы болған ақпарат-қағаздар, өтініштер, аңдатпалар, бағдарламалық құжаттар, резолюция жобалары, декреттер, салемдемелер; сонымен қатар хаттар, телеграммалар, хаттамалар, сөз жазбалар, анкеталар мен басқа да құжаттар енді.

Аяқталған құжаттармен қатар толық Шығармалар жинағына, қосымша дайындық материалдар: жобалар, конспектер, көшірмелер, басқа авторлардың құжаттарына түзеулер,және В.И. Лениннің кітаптардағы, брошюралардағы, мақалалардағы, басқа да құжаттардағы түзетулер, газет-журналдардан алынған үзінділер, «Капитализмнің жоғарғы баспалдағы – импереализм» атты кітабына дайындамалық материалдары бар «Философиялық дәптерлер», «Импереализм жайлы дәптерлер» және «Мемлекет және революция» кітабына арналған дайындама мағұлматтары бар «Мемлекет жайлы Марксизм» дәптері қосылған.

В.И. Лениннің алғашқы жинағына қосылатын құжаттардың жалпы көлемі 20 томға жуық. Лениндік жинақтарға қосылған, және газет-журналдарда оқырмандаға аса қатты таныс болмады.

Хат-алмасу (хаттар, телеграммалар, кеңестер, жарлықтар, бұйрықар және т.б.) арнайы жинаққа қосылып барлық басылымның соңында орналыстырылған. В. И. Ленинннің жақындарына жіберілген хаттары жеке томда жиналған.

Шығармалар мәтіні түпкі деректемелермен қайта тексеріледі: лениндік қолжазбалармен, жеке өзі дайындаған Лениннің жұмыс шығарылымдарымен, өзінің тірі кезіндегі басылып шыққан газет-журналдардағы мақалалармен, өзімен қайта қарастырылған стенограммалармен және т.б. В.И. Лениннің шетел тілдеріндегі жазылған шығармалары, төлнұсқа тілімен және орыс тіліне аудармасымен басылды.

Басылымда оқырманға В.И. Лениннің еңбегін зерделеуге көмек ретінде ғылыми-анықтамалық мәліметтермен: жалпы басылымға кіріспе; әр томға қысқаша сол жазылған еңбектер тарихи кезеңі жайлы анықтама және сол бөлімдегі дамыйтын В.И.Лениннің шығармаларындағы басты ойы қосылған. Анықтамалық мәліметтерге томда жазылған кезеңге жататын В.И. Лениннің өмір сурген және еңбек қылған жылдары; тарихи оқиғаларға аңдатпалар, жеке фактілерге, баспа бөлімдері және т.б. аты аталған азаматтардың қысқаша өмірбаяны және В.И. Лениннің атаған әдебиет көздері қосылды.

 


Скачать — PDFDJVU

Сканерлеу: Т.Қ. Оразымбетов
Өңдеу: А.Н. Моторин


Дополнительно:

 

Боковая колонка